Mantar örtü toprağı

beyaz mantar ve örtü toprağı

5. Mantar örtü toprağı
Kompost yüzeyinin yetiştirme sırasında misellerin primordium haline dönüşmesine engel olmayacak ve her an nem sağlayacak bir örtü maddesine ihtiyacı vardır. Taze Mantarın bünyesinde % 90-95 oranında su bulunduğu dikkate alınırsa, primordiumların şapka haline dönüşmesine kadar ki dönemde suya ne kadar çok ihtiyaçları olduğu daha iyi anlaşılır.

Örtü toprağı olmadan da mantar elde etmek mümkündür. Fakat verim oldukça düşüktür. Çünkü Örtü toprağı kullanılmadığında kompost dış etkenlerden çok çabuk zarar görebilecek, ortam neminde oluşacak küçük bir azalma primordiumların olumsuz yönde etkileyecektir. Şapka oluşum devresi sırasında belli bir CO2 yoğunluğunun olması gerektiği de hesaba katılırsa, topraksız bir komposta mantarların ancak kasa veya torbaların kenar kısımlarına çok az miktarda meydana gelebileceği gerçeği ortaya çıkar.

Örtü toprağı, mantarlar için bir su deposu gibi rol oynaması yanında primordiumları hastalık ve zararlılardan koruma görevini de üstlenmektedir. Çünkü kompost içinde bulunan besin maddeleri hastalık ve zararlıların üremesi için ideal bir ortamdır. Kompost üzerine serilecek örtü toprağında meydana gelebilecek enfeksiyonlarla yapılacak savaş tüm kompostun korunmasını sağlayacaktır. Anlatılan bütün bu özelliklerinin yanında örtü toprağı bünyesinde taşıdığı bazı bakterilerle de (pseudomanas putida) mantar oluşumunu arttırıcı etki yapar. Örtü toprağı bünyesindeki bu bakteriler gelişen misellerle simbiyotik bir yaşam içine girerek besin maddelerinin toprak içinde yoğunlaşmasını sağlar. Yoğunlaşan besin maddeleri daha sonraki aşamada primordium oluşumunun ve mantar veriminin artmasını sağlayıcı bir etmen olarak ortaya çıkar. Primordium oluşumunu başlatan CO2 konsantrasyonundaki değişmeler, bakterilerin varlığı ve micro klimadaki değişmeleri kolaylaştırmak için örtü toprağı tabakası gerekli görülür. Örtü toprağı, misellerin vegetatif devreden generatif devreye geçebildiği çevreyi oluşturmaktadır. J örtü toprağının fonksiyonunun primordium formunun oluşmasıyla bitmez. çünkü primordiumların gelişmesi gerekli 4-5 günlük bir periyotta yüksek miktarda suya gereksinim duyulur. Örtü tabakası bu nedenle yüksek miktarda suya absorbe edilmelidir . bu su daha sonra tedrici olarak geri verilmektedir .ortalama 1kg Mantarın oluşması için 2 litre suya gereksinim duyulur . Bu miktardan 1 lt kompost ve örtü toprağı tarafından absorbe edilir . Kalan 1 lt ise yastıklarda gelişmekte olan mantarlar ve buharlaşma ile kaybedilir. Buradan, toplanan her 1kg mantar için örtü toprağına 1lt su ilave edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Örtü toprağı olmaksızın kompostun nem içeriğinin korunması olanaksızdır.

Seçilen örtü toprağı tipi Mantarın ihtiyacı olan suyu bünyesinde tutabilecek ve tedrici olarak geriye verebilecek niteliklere sahip olmalıdır. Örtü toprağı karışımlarına giren farklı materyallerin su tutma kapasitelerini göstermektedir. Buna rağmen iyi bir örtü toprağının bünyesinde turba toprağı, peat yosunu veya bunlara benzer materyal bulunması gerekmektedir. Örtü materyalinin bünyesinde bulunması gereken diğer bir özellikte sık sık sulanmasına rağmen kendine has strüktürü bozmamasıdır. İyi bir strüktür sadece işleme kolaylığı açısından değil, aynı zamanda kendine özgü gaz alış verişini sağlaması açısından da önemlidir. Bu yüzden örtü toprağı hazırlarken kaymak tabakası oluşturmayacak karışımın Hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Örtü toprağında iri daneli strüktür tercih edilir. Böylece primordiumlar zerreler arasından zedelenmeden çıkabilir. Evaporasyonun iyi olması sebebi ile büyük partiküllerden fazla, k, ç, k partiküllerden ise az ürün alınmıştır.

Yine yapılan araştırmalar, en uygun örtü materyalinin turba toprağı ile meydana getirilebileceğini göstermiştir. Turba toprağının kireçle yapılan karışımının en yüksek verimi oluşturduğu saptanmış olmakla birlikte, istenilen nitelikte turbanın farklı örtü toprağı karışımlarının denenmesini zorunlu kılmıştır.

Genellikle örtü toprağı olarak bölgede kolayca bulunabilen materyallerin kullanılması daha ekonomik olabilir. Fakat kullanılan materyal elde edilecek Mantarın kalitesini etkilemektedir. Örneğin örtü toprağı olarak kil kullanıldığında iri fakat az sayıda mantar elde edilmekte; buna karşılık saf turba kullanıldığında küçük fakat daha çok sayıda mantar meydana gelmektedir.

Çizelge: Örtü toprağı karışımına giren farklı materyallerin su tutma kapasiteleri

Örtü toprağı materyali Su tutma kapasiteleri(%)
? Kum, marn 8-10
? Kil 30-38
? Kil, kireç ve turba karışımı 36-60
? Turba toprağı 80-90
? Peat yosunu 200-250

Örtü toprağında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, materyalin Mantarın istediği oranda asiditeye sahip olmasıdır. Kullanılan örtü materyalinin pH’sı ölçülüp 7-7.5 sınırına getirilmelidir. Bunu sağlamak için de genellikle kireç kullanılır. Kireç ilavesi sadece pH’yı yükseltmekle kalmayıp, karışımın strüktürünü düzenleyici bir etkide yapmaktadır. Gelişen miseller tarafından salgılanan oksalik asit kireç tarafından absorbe edilerek pH’nın istenilen düzeyde kalması sağlanır.

Tarımda kullanılan toz kireç (Ca(OH2)) materyal içerisinde son derece dikkatlice karıştırılmalıdır. Eğer bu Kireç örtü materyaline karıştırılıp hemen örtme işlemine geçilirse, başlangıçta pH çok yükselecek ve gelişen miseller üzerine olumsuz etkide bulunabilecektir. Bu nedenle materyal içine kireç karıştırıldıktan sonra 2-3 gün gibi bir süre bekletilerek örtü toprağı bünyesindeki reaksiyonun hızı azaltılır.

5.1.Örtü toprağı Karışımları
Küçük miktarlarda örtü toprağı hazırlamak ve karıştırmak oldukça pahalıdır. Bazı ülkelerde büyük işletmeler bile hazır yapılmış örtü toprağını satın almaktadırlar. Yıllarca, örtü materyali içine turba toprağı karıştırılmasına rağmen elde edilen örtü topraklarında yine de büyük gelişmeler gözlenmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için Avrupa’da mantar yetiştiricileri bir araya gelerek örtü toprağın yapımını tek elde toplamışlar ve materyali buradan sağlama yolunu seçmişlerdir. Bunlardan bazı örtü toprağı karışımları şunlardır:

1. %60 siyah turba
? %25 beyaz turba
? %12 kum
? %3 kireç(pH durumuna göre ayarlanacak)

2. %60 beyaz turba
? %25 kil
? %12 kum
? %3 kireç

3. %50 siyah turba
? %20 beyaz turba
? %15 Hygromull
? %3 kireç

Şu anda birçok mantar üreticisi ülkede farklı örtü toprağı reçeteleri uygulanmakta ve turba toprağını çok az yada hiç kullanmadan yapılabilecek karışımlar üzerinde çalışılmaktadır. Amerika ve İsviçre’de faaliyet gösteren firmalar yetiştirme periyodu bitiminde yastıklar üzerindeki kullanılmış örtü toprağını alıp, 1 yıl süre ile saklandıktan sonra tek başına veya %50 yeni toprak ile karıştırılarak tekrar kullanılmaktadır. Kullanılmış örtü toprağındaki organik materyalle parçalanmasının çok az olması nedeniyle topraktaki tuz konsantrasyonu istenilen seviyede bulunabilmektedir. Yalnız hazırlanan toprağın buhar veya formalinle dezenfekte edilmesi topraktaki tuz konsantrasyonu istenilen seviye de bulunabilmektedir. Yalnız hazırlanan toprağın buhar veya formalinle dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Kullanılmış komposttan da örtü toprağı gibi yararlanmak mümkün olabilir. Kullanılmış kompost yaklaşık 2-3 yıl saklanarak çürümesi sağlanır ve bu süre bitiminde tekrar kullanılabilir. Yalnız bunu gerçekleştirirken kompost bünyesinde bulunan tuz içeriğinin %0.1’den fazla olmaması gerekmektedir. Kullanılmış kompostun 30-50 cm kalınlığında bir tabaka halinde serilip suyla yıkanması ile tuzun süzülmesi sağlanabilir. Daha sonra büyük bir yığın haline getirilen kompost belirli aralıklarla ıslatılıp aktarılarak çürütülür.

Şu anda ülkemizde kullanılan örtü toprağı karışımında genel olarak;
? %70 turba
? %20 kum
? %10 kireç bulunmaktadır.

Küçük aile işletmelerinde örtü toprağı yönünden herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Fakat her geçen gün yeni mantar işletmelerinin kurulduğu ve örtü toprağı ihtiyacının arttığı düşünülürse turba toprağı bulma sıkıntısının çekileceği bir gerçektir. Bu nedenle işletmelerin yavaş yavaş artık komposta yönelerek örtü toprağı gereksinmelerini karşılamalarında büyük yararlar vardır.

5.2. Örtü Toprağının Hazırlanmasında ve Zararlı Etmenlerden Arındırılması

Olanaklar ölçüsünde yapılan örtü toprağı karışımının kullanılacak duruma getirilebilmesi için bazı ön çalışmalar gerekmektedir. Bunların başında sırası ile Ph’nın ayarlanması ve hastalık etmenlerinin elimine edilmesi gelir.

Daha önceden açıklandığı gibi örtü toprağı pH’sını ayarlamada sönmüş yada sönmemiş kireçten yararlanılır. Sönmemiş kireç örtü toprağı hazırlığı sırasında kullanılacaksa, kirecin tepkimesini tamamlaması için karışım ıslatılarak bu şekilde 10 gün bekletilir.

Karışımın yapılmasından sonra örtü toprağının hastalık ve zararlılardan temizlenmesi gerekmektedir. Örtü toprağı içinde bulunabilecek en önemli hastalık ve zararlılar;

– Kuru ve ıslak kabarcık hastalığına neden olan küfler(Mycogone perniciosa ve Verticillum malthousei)
– Örümcek ağına neden olan küf(Dactylium dendroides)
– Bakteriyal leke hastalığına neden olan (Pseudomonas tolaasi)
– Sinek larvaları ve nematotlardır.

Örtü toprağında bulunan hastalık ve zararlıları elimine etme işlemi sırasında sterilizasyondan kaçınmalıdır. Çünkü bu durumda havada mevcut olan belirli küf sporları sterilize edilmiş toprak üzerinde herhangi bir organizma ile rekabete girmeden rahatça gelişebilir. Bu nedenle örtü toprağının dezenfeksiyonunda çok dikkatli davranmak gerekir. Örtü toprağı genellikle buhar ile dezenfekte edilmektedir. Bu olanaktan yoksun kuruluşlar kimyasal dezenfeksiyonu tercih etmekte ve bunun için formaldehit veya metil bromid kullanılmaktadır.

5.2.1. Örtü Toprağının Buharla Dezenfeksiyonu

Hastalıklar ve bilhassa nematotlar için en etkili yöntemdir. Bu işlem sırasında materyal tamamen steril hale gelmez. Örtü toprağı 60-65ºC’de 5-6 saat veya 70-75ºCkısa bir süre (1-1.5 saat) buharla muamele edilir. Denemeler bu sıcaklığın zararlı organizmaları öldürmek ve materyali kurutmamak açısından uygun olduğunu göstermiştir. Eğer toprak çok uzun süre ve yüksek sıcaklıklarda buharla muamele edilirse üründe azalma ve hasatta gecikmeler meydana gelir. Bu durumun nedeni frükdifikasyon için gerekli olan bazı bakterilerin (Pseudomonas putida) buharla ciddi şekilde zararlanmaları ile yakından ilgilidir. Bu yöntemde toprak, ya metal kutulara yada tahta bölmelere konulur. Buhar, odaya ızgaralı zeminin altına yerleştirilmiş delikli borularla verilir. Bu nedenle yoğunlaşmış olan su örtü toprağı içine giremez. Sağlıklı bir dezenfeksiyon için oda içinde oluşabilecek geniş sıcaklık farklılıklarından sakınılmalıdır. Buhar verme işlemi sırasında toprak içerisine konulan duyarlı termometreler yardımıyla sıcaklık kontrol edilmelidir. Bazı üreticiler örtü toprağı içinden geçirilen delikli borular yardımıyla buhar verme yoluna giderler ve bu işlem sırasında toprağın üzerini plastik örtü veya katranlı muşamba ile kapatılır. Bu şekilde yapılan dezenfeksiyon sırasında toprağın belirli kısımlarında sıcaklığın çok fazla yükselmesine engel olunamaz.

Buhar verme süresinin bitiminde kendi haline bırakılarak soğuması sağlanan toprak, sıcaklığın 25-30ºC’ye gelmesinden sonra bölme veya kutulardan direkt olarak yastıklar üzerine serilmelidir. Soğuma işleminin açıkta yapılması dışarıdan gelebilecek enfeksiyonlar nedeniyle sakıncalıdır. Buhar uygulamasında dikkat edilecek önemli noktalardan biri de örtü toprağının uygulama boyunca çok fazla ıslanmasından sakınmaktır.

5.2.2. Örtü Toprağının Formaldehit ile Dezenfeksiyonu
Halen Avrupa’da kullanılmakta olan bu uygulama en eski ve en pratik yöntemdir. Uygulamada ticari adı formalin olan %40’lık solusyon halindeki formaldehit kullanılmaktadır. Formalin kullanmanın bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunların başında, örtü toprağı içinde bulunan zararlı küf ve küf Sporlarını öldürmesi yanında mantar verimini olumlu yönde etkileyen bakterileri de elemine eder ve buna bağlı olarak üründe azalma meydana getirir.

Formalinin diğer bir olumsuz yönü de ,en yüksek etkisini gaz halinde göstermesidir. 15ºC’nin altındaki sıcaklıklar da formalin yavaş buharlaşır ve etki azdır . Bu nedenle yaz aylarında yapılan formalin uygulaması sıcaklık yönünden herhangi bir sorun yaratmaz ve dezenfeksiyon alışılmış süreden birkaç gün önce tamamlanabilir. Kış aylarında ise 15ºC’nin üzerinde sıcaklık yaratabilmek için uygulama mutlaka kapalı bir ortamda yapılmalı ve örtü toprağı yığın halinde bulunmalıdır.

Örtü toprağı %40’lık formalinin 2-3 lt m³ hesabı ile püskürtülmesiyle dezenfekte edilir. Bu işlemden önce toprak hafifçe nemlendirilmelidir. Formalin buharının kolaylıkla nüfuz edebilmesi için örtü toprağı içerisindeki toprakların ufalanması gereklidir. Solüsyon örtü toprağına karıştırıldıktan sonra yığın plastik örtü veya muşamba ile örtülmelidir. İki veya üç gün sonra yığın formalin buharlarının dağılması için aktarılır. sıcaklık 10ºC’nin altında ise bu işlem daha uzun süreli olacaktır.

Dezenfekte edilen örtü toprağının saklanması oldukça fazla dikkat istemektedir. Beton zemine sahip ve dezenfekte edilmiş kapalı bir oda saklama için idealdir. Bu oda bilhassa yaz aylarında iyi bir şekilde kontrol altında tutulmalı, sinek, böcek, ve evcil hayvanların örtü materyali yanına yaklaşması önlenmelidir .

Formalinle dezenfeksiyonda kullanılan diğer bir yöntem örtü materyali üzerine solüsyonun püskürtmesidir. Örtü materyali yastıklar üzerine serildikten sonra 100lt suya 2lt formalin katarak hazırlanan solüsyon pülverizatör yardımı ile yastıklar üzerine ve tahta bölmelere püskürtülür. Bu uygulamada solüsyonun yastıkların her tarafına ulaşmasına özen gösterilmelidir. Dezenfeksiyon anında mutlaka gaz maskesi takılmalıdır. Bu işlemden sonra oda 1 gün boyunca kapatılır. Ertesi gün oda içine temiz hava verilerek formalin buharının dışarı çıkması sağlanır. Bu uygulamada enfeksiyon tehlikesi oldukça azdır. Fakat formalin uzun süre oda içinde bırakılması ve temiz havanın geç verilmesi hasat zamanının gecikmesine neden olur.

5.2.3. Örtü Toprağının Dezenfeksiyonunda Diğer Uygulamalar
Formalin uygulaması dışında kullanılan diğer bir yöntem de metil bromid’le yapılan dezenfeksiyondur. Esas olarak bir öncekine benzeyen uygulamada, piyasaya sıvılaştırılmış gaz olarak kutular içinde satılan metil bromid kullanılır. Her biri m3 örtü toprağı için bir adet kutu hesabıyla dezenfekte işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamada da sıcaklığın 15ºC’nin altında olmamasına dikkat edilmelidir. Formalin ve metil bromid dışında vapam, bazamit, zineb, bakır sülfat gibi kimyasal maddeler de dezenfektan olarak kullanılabilir. Fakat bunlar, etkilerinin çok yavaş geçmesi nedeniyle mantarlar üzerinde deformasyonlar meydana getirmektedir. Bu nedenle çok zorunlu kalınmadıkça kullanılmaları önerilmemelidir.

5.3.Örtü Toprağı Serilmesi
Örtü toprağı örtülmeden önce çok nemli olmamalıdır. Zerreli bir yapı göstermeli ve top halinde olanlar örtme sırasında parçalanmalıdır. Örtü tabakasının kalınlığı kompost tabakasının kalınlığına göre ayarlanmalı ve örtü tabakasının fonksiyonunun buharlaşma ile kaybedilen suyun tekrar yerine konması olduğu unutulmamalıdır. Üreticiler fazla kompost konan torbalardan fazla verim beklerken fazla verimin örtü tabakasının kalınlığı ile ilgisi bulunmadığı da dikkate alınmalıdır. Yapılan araştırmalar kalın örtü tabakasının ince olanlara göre daha az sorun yarattığını göstermektedir.

Kullanılan örtü materyalinin özelliğine göre de kalınlıkta değişmekler olabilir. Kahverengi turba ve marn’la yapılan örtü toprağının su tutma kapasitesi oldukça düşüktür. Bu özellikteki materyaller ince tabaka halinde, ancak nem oranı yüksek ve hava sirkülasyonu az olan mağaralarda kullanılabilir.

Çizelge: Değişik karışımlarda örtü Toprağı kalınlığının, nemin ve sulama miktarının mantar verimi üzerine etkisi

Aşılamadan 5 hafta sonraki verim (kg/m2)
25 cm Kalınlık 5 cm kalınlık
NEM NEM
3 Lt/m2 4.5 Lt/m2 3.5Lt/m2 6Lt/m2
Hygromull%25 12.9 13.2 17.8 17.3
Styromull%25 14.0 13.4 18.5 14.0(min.)
Kil%25 16.6(max.) 16.1(max) 16.9 17.5
Kum%25 15.0 12.0 18.8(max) 16.9
Hygromull%45 14.0 12.9 16.3 15.7
Styromull%45 11.7(min.) 12.3(min.) 15.3(min) 15.2
Kil%45 14.1 15.9 18.6 18.8(max)
Kum%45 14.2 14.0 17.8 16.2

Örtü toprağını serme işlemi sırasında kullanılan materyal ve aletlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Tüm alet ve makineler formalin ile yıkanmalı ve temiz su ile çalkalanmalıdır. Çalışan personelin ayakkabıları ve üzerleri temiz olmalıdır. Örtü toprağının kalınlığı düzenli olmayan örtü tabakası kalınlığında primordiumların gelişmeleri sıhhatli olmaz. Böyle bir örtü toprağı sulandığı zaman suyun bazı noktalarda fazlaca toplandığı görülür. Tüm bu sakıncaları ortadan kaldırmak için kompostun torba ve kasalar içine eşit olarak yayılması ve belli bir kuvvetle sıkıştırılması gerekir. Sıkıştırma gevşek olursa örtü toprağı ile substrat arasında kalabilecek boşluklar bu noktalarda hava misellerinin meydana gelmesine neden olur. İleriki aşamalarda yapılan sulamalarda örtü toprağının çökmesi sonucu meydana gelmiş boşlukları sarması sonucu misellerin kopması, verimde düşmelere neden olur. Bunun aksine sıkıştırmanın çok fazla yapılması da havalanmayı engellediğinden misel gelişmesini önler ve fruktifikasyonu geciktirir.

Yastıklarda kenar açıklıkları bırakılmamalı bastırma kenar kısımlarda boşluklar kalmayacak şekilde yapılmalı ve örtü toprağı kompost yüzeyinde yatay bir düzlem oluşturmalıdır. Her yastığa aynı miktarda örtü toprağının serilmesi için standart büyüklükte kaplar kullanılmalıdır. Yaklaşık 4-5 cm kalınlığında serilen toprak düz bir çıta yardımıyla tesviye edilmeli ve hafifçe bastırılmalıdır.

Örtme işleminden sonra oda süpürülüp döküntüler toplanmalı ve temizlenmelidir. Artan örtü toprağı enfeksiyon tehlikesi olmayan bir odada saklanmalı ve yastıklar üzerinde hasat sırasında oluşabilecek küçük çukurların doldurulmasında kullanılmalıdır.

Mantar Örtü Toprağı Nedir?
Mantarın elde edilebilmesi için, misel gelişimini tamamlamış komposta örtü toprağı serilmelidir. Örtü toprağı mantar için besleyici özelliğinden ziyade kökün tutunabileceği misellerin yumaklaştığı yerdir ve suyu iyi tutar

Kompost yüzeyinin yetiştirme sırasında misellerin primordium haline dönüşmesine engel olmayacak ve her an nem sağlayacak bir örtü maddesine ihtiyacı vardır. Taze Mantarın bünyesinde % 90-95 oranında sub bulunduğu dikkate alınırsa, primordiumların şapka haline dönüşmesine kadar ki dönemde suya ne kadar çok ihtiyaçları olduğu daha iyi anlaşılır.

Örtü toprağı olmadan da mantar elde etmek mümkündür. Fakat verim oldukça düşüktür. Çünkü Örtü toprağı kullanılmadığında kompost dış etkenlerden çok çabuk zarar görebilecek, ortam neminde oluşacak küçük bir azalma primordiumların olumsuz yönde etkileyecektir. Şapka oluşum devresi sırasında belli bir CO2 yoğunluğunun olması gerektiği de hesaba katılırsa, topraksız bir komposta mantarların ancak kasa veya torbaların kenar kısımlarına çok az miktarda meydana gelebileceği gerçeği ortaya çıkar.

Örtü toprağı, mantarlar için bir su deposu gibi rol oynaması yanında primordiumları hastalık ve zararlılardan koruma görevini de üstlenmektedir. Çünkü kompost içinde bulunan besin maddeleri hastalık ve zararlıların üremesi için ideal bir ortamdır. Kompost üzerine serilecek örtü toprağında meydana gelebilecek enfeksiyonlarla yapılacak savaş tüm kompostun korunmasını sağlayacaktır. Anlatılan bütün bu özelliklerinin yanında örtü toprağı bünyesinde taşıdığı bazı bakterilerle de (pseudomanas putida) mantar oluşumunu arttırıcı etki yapar. Örtü toprağı bünyesindeki bu bakteriler gelişen misellerle simbiyotik bir yaşam içine girerek besin maddelerinin toprak içinde yoğunlaşmasını sağlar. Yoğunlaşan besin maddeleri daha sonraki aşamada primordium oluşumunun ve mantar veriminin artmasını sağlayıcı bir etmen olarak ortaya çıkar. Primordium oluşumunu başlatan CO2 konsantrasyonundaki değişmeler, bakterilerin varlığı ve micro klimadaki değişmeleri kolaylaştırmak için örtü toprağı tabakası gerekli görülür. Örtü toprağı, misellerin vegetatif devreden generatif devreye geçebildiği çevreyi oluşturmaktadır. J örtü toprağının fonksiyonunun primordium formunun oluşmasıyla bitmez . çünkü primordiumların gelişmesi gerekli 4-5 günlük bir periyotta yüksek miktarda suya gereksinim duyulur .örtü tabakası bu nedenle yüksek miktarda suya absorbe edilmelidir . bu su daha sonra tedrici olarak geri verilmektedir .ortalama 1kg Mantarın oluşması için 2 litre suya gereksinim duyulur . Bu miktardan 1 lt kompost ve örtü toprağı tarafından absorbe edilir . Kalan 1 lt ise yastıklarda gelişmekte olan mantarlar ve buharlaşma ile kaybedilir. Buradan, toplanan her 1kg mantar için örtü toprağına 1lt su ilave edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Örtü toprağı olmaksızın kompostun nem içeriğinin korunması olanaksızdır.

Seçilen örtü toprağı tipi Mantarın ihtiyacı olan suyu bünyesinde tutabilecek ve tedrici olarak geriye verebilecek niteliklere sahip olmalıdır. Örtü toprağı karışımlarına giren farklı materyallerin su tutma kapasitelerini göstermektedir. Buna rağmen iyi bir örtü toprağının bünyesinde turba toprağı, peat yosunu veya bunlara benzer materyal bulunması gerekmektedir. Örtü materyalinin bünyesinde bulunması gereken diğer bir özellikte sık sık sulanmasına rağmen kendine has strüktürü bozmamasıdır. İyi bir strüktür sadece işleme kolaylığı açısından değil, aynı zamanda kendine özgü gaz alış verişini sağlaması açısından da önemlidir. Bu yüzden örtü toprağı hazırlarken kaymak tabakası oluşturmayacak karışımın Hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Örtü toprağında iri daneli strüktür tercih edilir. Böylece primordiumlar zerreler arasından zedelenmeden çıkabilir. Evaporasyonun iyi olması sebebi ile büyük partiküllerden fazla, k, ç, k partiküllerden ise az ürün alınmıştır.

Yine yapılan araştırmalar, en uygun örtü materyalinin turba toprağı ile meydana getirilebileceğini göstermiştir. Turba toprağının kireçle yapılan karışımının en yüksek verimi oluşturduğu saptanmış olmakla birlikte, istenilen nitelikte turbann farklı örtü toprağı karışımlarının denenmesini zorunlu kılmıştır.

Genellikle örtü toprağı olarak bölgede kolayca bulunabilen materyallerin kullanılması daha ekonomik olabilir. Fakat kullanılan materyal elde edilecek Mantarın kalitesini etkilemektedir. Örneğin örtü toprağı olarak kil kullanıldığında iri fakat az sayıda mantar elde edilmekte; buna karşılık saf turba kullanıldığında küçük fakat daha çok sayıda mantar meydana gelmektedir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 628 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment